Política de privacidade e aviso legal

Información do titular da web

SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L. CIF/NIF B15734502 con domicilio en VÍA EDISON, 8B, 2ª PLANTA - POL. IND. TAMBRE, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA), 15982 e mail de comunicacións adm@soutocaneda.com.

Responsable de protección de datos

O titular é o responsable dos datos persoais obtidos a través do envío de mail conforme aos requisitos establecidos polo REGULAMENTO (UE) 2016/679 relativo á protección de datos das persoas físicas así como conforme á Ley 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI-CE).

Ao empregar este sitio web entendemos que leu e comprendeu a información que se expón en relación co tratamento dos seus datos de carácter persoal.

Política de protección de datos

O responsable aplica o principio de responsabilidade activa no tratamento dos datos de carácter persoal, mantendo unha constante posta ao día e unha promoción da mellora continua do sistema de protección de datos conforme aos requisitos legais esixibles, garantindo en todo caso:

A finalidade deste documento é informar aos usuarios sobre que facemos cos seus datos persoais, como se obteñen, para que se empregan, os dereitos que lles asisten así como toda a información legal necesaria establecida pola normativa vixente.

Datos obtidos, finalidade e licitude

Os datos de carácter persoal tratados son os aportados polos usuarios a través do envío de correo e son os mínimos esixibles para poder:

Ditas finalidades están baseadas nos principios legais do tratamento dos datos recollidos pola normativa vixente.

Destinatarios dos datos

Os datos de carácter persoal obtidos a través do mail son rexistrados e conservados en soportes electrónicos controlados e supervisados polo responsable do tratamento. Os seus datos persoais non serán comunicados a terceiros, coa excepción de que dita comunicación de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando para a correcta prestación do servizo sexa necesario comunicar o seus datos a terceiros.

Para os casos nos que a comunicación de datos a terceiros non estea amparada nas bases legais establecidas no apartado anterior, a comunicación de datos a outros destinatarios só se realizará se o usuario dou o seu consentimento expreso.

No caso de que existan transferencias internacionais de datos, SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L. garantirá que a transferencia dos seus datos persoais se realiza de conformidade coas leis de privacidade aplicables e, en particular, que se apliquen as medidas contractuais, técnicas e organizativas necesarias, como as cláusulas contractuais estándar aprobadas pola Comisión Europea.

Pode obter máis información sobre o tratamento dos datos persoais da nosa organización solicitándoa no mail: adm@soutocaneda.com ou accedendo a través do seguinte enlace.

Conservación dos datos

Os datos de carácter persoal obtidos a través do envío de correo serán conservados o tempo necesario para atender a solicitude/consulta realizada.

Os datos de carácter persoal obtidos a través do envío de correo serán serán conservados mentres exista unha relación contractual e/ou comercial con vostede ou mentres vostede non exerza o seu dereito de supresión, cancelación e/ou limitación do tratamento dos seus datos.

Vencida a relación contractual manteremos a información debidamente bloqueada, sen darlle ningún uso, mentres poida ser necesaria para o exercicio ou defensa de reclamacións ou poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual do seu tratamento, que deba ser atendida e para a cal sexa necesaria a súa recuperación.

Cambios na política de privacidade

É posible que modifiquemos a información contida nesta política de privacidade e política de cookies cando o estimemos adecuado. Suxerímoslle polo tanto revisalas de vez en cando por se houbese cambios menores ou introducimos algunha mellora.

Aviso legal

Propiedade intelectual e industrial

O deseño do portal e o seu código fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L. e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Responsabilidade dos contidos

SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L. CIF/NIF B15734502 non se fai responsable da legalidade de outros sitios web de terceiros dende os que se poida acceder dende esta páxina web. Tampouco responde pola legalidade de outros sitios web de terceiros, que puidesen estar vinculados ou enlazados dende este portal.

SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L. CIF/NIF B15734502 non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada no portal, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir perdas económicas, materiais ou sobre datos, provocados polo uso de dita información.

Reprodución de contidos

En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais en calquera soporte, e por calquera medio técnico, sen a autorización de SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L..

Lei aplicable

SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L. CIF/NIF B15734502 resérvase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesaria pola utilización indebida do sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e SOUTO CANEDA CONSTRUCCIONES, S.L. CIF/NIF B15734502 rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio nacional. De xurdir calquera controversia en relación á interpretación e/ou á aplicación destas condicións, as partes someterán os conflitos á xurisdición ordinaria, someténdose aos Xuíces e Tribunais que correspondan conforme a Dereito.

Así mesmo informámoslle que dispón dun procedemento de resolución extraxudicial de controversias gratuíto e accesible a todos os cidadáns. Trátase da plataforma de resolución de litixios en liña da Unión Europea, accesible a través do seguinte enlace.

Cookies

Disponse un apartado concreto na páxina web que lle informa sobre a súa existencia, así como da súa política de uso. Consulte a páxina política de cookies.

Exercicio dos dereitos de protección de datos

De acordo cos dereitos que confire a normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, o usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos dirixindo a súa petición á dirección postal indicada ou ao correo electrónico adm@soutocaneda.com.

Para o exercicio dos dereitos deberá identificarse mediante a presentación do seu DNI.

Para calquera reclamación pode dirixirse ao mesmo correo indicado. Igualmente poderá dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos.